Archiv novinek

První p?ímý vlak z Prahy do ?íny 16-02-2018

news

Ve st?edu 19. 7. 2017 vyjel z Prahy první p?ímý vlak do ?íny. Do místa Yiwu dorazí za 16 dní a pojede p?es Polsko, B?lorusko, Rusko a Kazachstán. P?eváží zboží i pro spole?nost Geodis. Zatím se jedná o jednorázové spojení, ale v p?ípad? úsp?chu za?ne operovat jako pravidelná linka. V sou?asné dob? se pro dopravu železnicí do ?íny zboží musí nejrpve dopravit po silnici do Polska nebo N?mecka odkud teprve pokra?uje po železnici. Zavedení linky Praha-Yiwu na pravidelné bázi by tedy výrazn? zkrátilo sou?asný tranzitní ?as p?eprav.

P?echod na nový systém Zenith 05-01-2017

news

Od 1. 1. 2017 byl úsp?šn? implementován nový IT systém Zenith pro organizaci silni?ních p?eprav. Tento systém umož?uje jednodušší a rychlejší komunikaci se zahrani?ními pobo?kami Geodis a našim zákazník?m bude v budoucnu umož?ovat p?ístup do aplikace Zenmob, kde mohou sledovat aktuální informace o svých p?epravách. Aplikace bude i pro mobilní za?ízení. 

Nový systém NextGen 07-12-2016

news

K 1. prosinci 2016 byl na pobo?ce Geodis v Praze zaveden nový IT systém NextGen pro organizaci leteckých, námo?ních a železni?ních p?eprav. Tento systém p?inesl n?kolik nových výhod pro naše zákazníky, jako je nap?íklad možnost využití portálu IRIS (Inteligent Real-Time Information Systém), kde zákazníci mohou jednoduše vyhledávat stav, sou?asnou polohu svých zásilek, o?ekávaný ?as doru?ení a další informace o svých p?epravách. Tento systém je v sou?asnosti dostupný i jako aplikace na mobilní za?ízení.

Zm?na názvu spole?nosti 13-09-2016

news

S platností od 12. 9. 2016 byl zm?n?n název spole?nosti z Geodis Calberson s.r.o. na Geodis CZ s.r.o. Veškeré ostatní údaje, jako nap?íklad I?, DI? a bankovní údaje, z?stávají nezm?n?ny. Tato zm?na názvu spole?nosti byla d?sledkem restrukturalizace Geodis Group za ú?elem sjednocení všech pobo?ek Geodis pod jednotný název. 

Zavedení zákona LOI MACRON ve Francii 01-07-2016

news

Od 1. 7. 2016 bude ve Francii zaveden zákon Loi Macron, který ovliv?uje i ?eské ?idi?e. ?idi?, který vykonává p?epravu na území Francie, má podle tohoto zákona nárok na francouzskou minimální mzdu 9,76 EUR za hodinu a ostatní sociální pravidla, týkající se pracovní doby, odpo?inku, práce p?es?as? atd. ?idi? se p?i kontrole musí prokázat deklarací ve francouzštin? a pracovní smlouvou. Sankce za porušení tohoto zákona je do výše 2 000 EUR na jednoho vyslaného zam?stnance.

Certifikát AEO 14-09-2013

news

Na základ? p?edchozího auditu provád?ného Celní správou ?eské republiky prost?ednictvím místn? p?íslušného správního orgánu – Celního ú?adu pro Jiho?eský kraj, obdržela spole?nost k 22/07/2013 certifikát „Oprávn?ný hospodá?ský subjekt“ AEO – Authorized Economic operator. Certifikace byla ud?lena v celém rozsahu – AEO Full a stvrzuje, že spole?nost GEODIS Calberson s.r.o. pat?í mezi spolehlivé firmy s dobrou znalostí celní problematiky a trvalou finan?ní stabilitou.

1. místo 14-09-2013

news

Náš d?raz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb nese své ovoce !!!

P?i výro?ním  vyhlašování cen STC (Satisfaction Totale de Clients) sekcí Geodis Logistics, které se uskute?nilo v Pa?íži v ?ervnu 2011, byla naše spole?nost vyhodnocena na 1. míst? v kategorii  „Single – customer site category”.